Лични Данни

Политика за защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice) Обща информация От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice) В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, www.kreek.bg отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Регистрация и идентификация

www.kreek.bg идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://www.kreek.bg и на IP адреса на Потребителя.

„kreek.bg” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва 3 имена, възраст, имейл, телефон и адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „kreek.bg”.

„kreek.bg” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

“ kreek.bg” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „kreek.bg”, да изрази съгласие с Общите условия. Чрез натискане на виртуалния бутон с текст „Регистрация“ или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

„kreek.bg” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “ kreek.bg” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „kreek.bg” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ kreek.bg” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „kreek.bg”. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия . Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „kreek.bg” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЦЕЛИ

„kreek.bg” събира и използва информацията за целите на: • директен маркетинг; • изпълнение на договорните си задължения към Потребителите „kreek.bg” обработва личните данни на потребителите на основание сключения между Потребителя и „kreek.bg” ” договор. Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс. Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез маркиране на чекбокс, който се намира в страницата „Електронен бюлетин“, след като влезе в профила си.

Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 5 години.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на: • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора); • Достъп до собствените си лични данни; • Коригиране (ако данните са неточни); • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“); • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни; • Преносимост на личните данни между отделните администратори; • Възражение спрямо обработването на негови лични данни; • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен; • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени. Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия: • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно; • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето. Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато: • Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни; • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; • възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя. Право на преносимост. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо. Право на възражение. Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Администраторът на лични данни има следните задължения:

• Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);

• Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;

• Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;

• Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;

• Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като: o Псевдонимизация; o Криптиране; o Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване; o Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент; o Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки; o Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.

• Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР

kreek.bg” поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

• името и координатите за връзка на администратора

• целите на обработването;

• описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

• категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;

• когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

• когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност, Обработващ лични данни Обработващият данни не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на администратора.

Закрила на деца При прякото предлагане на услуги на информационното общество на деца, детето, което изразява съгласието си трябва да е поне на 16 г. Ако детето е под 16 години това обработване е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето.

Специални категории лични данни

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „kreek.bg “ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати: За КЗП: • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti • тел: 0700 111 22 • email: info@kzp.bg • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6 За КЗЛД: • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ • тел: 02/91-53-518 • email: kzld@cpdp.bg • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „kreek.bg “ и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София; Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

Абонаментът Ви за Електронен бюлетин е различен от Регистрацията Ви (виж по-горе) в www. kreek.bg.

Всеки може да се възползва от двете услуги както поотделно, така и в комбинация. С абонирането си давате доброволно съгласие за получаване на и-мейл съобщения, като по всяко време можете да се откажете/отпишете от Бюлетина. kreek.bg не носи отговорност за грешно изписани и-мейли и такива, до които нямате достъп.

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на тази Интернет страница. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта. Ако сте или станете потребител на нашия магазин, можем да използваме ваши лични данни и за допълнителни цели свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване.

Важно

Като използвате този сайт вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели:

Изпращане на информационни електронни съобщения.

Нашия магазин стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г. 

Вашите лични данни

Сайтът ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на ваше евентуално запитване или да ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.

Разкриване на вашите лични данни

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт или на законоупълномощените лица.

Достъп до вашите лични данни

При получаване на писмена молба от ваша страна, можем да ви разкрием вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.

Приложимо право

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.